Sản phẩm mới nhập

Sản phẩm mới nhập

Sản phẩm mới nhập

Sản phẩm mới nhập

MIYANO MODEL: BND - 34S3 HỆ ĐIỆN: 18-TB HÀNH TRÌNH X/Z/B : 280/210/300mm TRỤC C : 360 độ TỐC ĐỘ TRỤC

Hiệu máy: MIYANO
Model: BND-34S3
Hệ điều khiển: FANUC 18T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: MORI SEIKI MODEL: SL-25B HỆ ĐIỆN: Fanuc 16-TB HÀNH TRÌNH X/Z: 300/540mm CHỐNG TÂM: 550mm T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-25B
Hệ điều khiển: FANUC 16TB
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 10 HỆ ĐIỆN: 21-TB HÀNH TRÌNH X/Z : 200/230mm CHỐNG TÂM : 350mm TỐC ĐỘ T

Hiệu máy: TAKAMAZ
Model: X10i
Hệ điều khiển: FANUC 21T/1999/2000
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 10i HỆ ĐIỆN: 21i-TB HÀNH TRÌNH X/Z : 240/230mm TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH: 3.500

Hiệu máy: TAKAMAZ
Model: X10i
Hệ điều khiển: FANUC 21iTB/2003
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: FANUC MODEL: ROBODRILL α-T14iFs HỆ ĐIỆN: FANUC 31i-M KÍCH THƯỚC BÀN: 630/330mm HÀNH TRÌNH

Hiệu máy: FANUC
Model: ALPHA T14iFS
Hệ điều khiển: FANUC 31i-MODEL A5
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SL-65A CÓ CHỐNG TÂM, FANUC 10T

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC MAKINO V33, HSK63, 2000 RPM, FANUC 16iM

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: ZL-15S
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: ZL-15S
Hệ điều khiển: FANUC 0TC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-20 F15T

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MAY TIEN CNC MIYANO BND-51T, FANUC 21T/1999

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

3 MÁY TIỆN CNC MURATEC, FANUC 31iT/2012

Hiệu máy: MURATEC
Model: MW-120, MW200
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

3 MÁY TIỆN CNC MURATEC, FANUC 31iT/2012

Hiệu máy: MURATEC
Model: MW-120, MW200
Hệ điều khiển: FANUC 31iT/2012
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MIYANO BNJ-34S, FANUC 21iTB

Hiệu máy: MIYANO
Model: BNJ-34S
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MIYANO BNJ-34S, FANUC 21iTB

Hiệu máy: MIYANO
Model: BNJ-34S
Hệ điều khiển: FANUC 21iT
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC HIỆU TSUGAMI M42J, FANUC 0i-TC/2008

Hiệu máy: TSUGAMI
Model: M42J
Hệ điều khiển: FANUC Oi-TC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI SL-65A, FANUC 16TB

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65A
Hệ điều khiển: FANUC 16TB
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-40/20
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-40/20
Hệ điều khiển: FANUC 16MC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SV-500/50
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SV-500/50
Hệ điều khiển: FANUC 18iM
Kích thước bàn: 1100/600mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 10.000
Loại đầu dao: 30 DAO BT50
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T21iD

Hiệu máy: FANUC
Model: ROBODRILL α-T21iD
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T21iD

Hiệu máy: FANUC
Model: ROBODRILL α-T21iD
Hệ điều khiển: Fanuc 16i-MB
Kích thước bàn: 650x400mm
Hành trình X: 500mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 400mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 10.000 RPM
Loại đầu dao: 21 DAO BT30
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC HIỆU MITSUBISHI M-V5Cn, FANUC 16iM

Hiệu máy: MITSUBISHI
Model: M-V5Cn
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MITSUBISHI M-V5Cn, FANUC 16iM

Hiệu máy: MITSUBISHI
Model: M-V5Cn
Hệ điều khiển: FANUC 16iM
Kích thước bàn: 000x510mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 510mm
Hành trình Z: 510mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 12000 RPM
Loại đầu dao: 30 DAO BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: AL-2
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: AL-2
Hệ điều khiển: FANUC 10T AC
Kích thước bàn:
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ: 45mm
Chống tâm: 500mm
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Hệ điều khiển: FANUC 18T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-50
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-50
Hệ điều khiển: Fanuc 18i-M
Kích thước bàn: 1.000/500mm
Hành trình X: 810mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 410mm
Số lượng trục: 4
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSB58-30
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSB58-30
Hệ điều khiển: FANUC 16i-M
Kích thước bàn: 1020x550mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 12000 RPM
Loại đầu dao: NC5-63 SỐ LƯỢNG 30 DAO
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65B
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65B
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn: FANUC 16T
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 1000 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 610mm
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Hiệu máy: KASUGA
Model: Q-600G
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Hiệu máy: KASUGA
Model: Q-600G
Hệ điều khiển: FANUC 18IM
Kích thước bàn: 810x400mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 410mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-250, ĐIỆN FANUC MSD-501II

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-250A
Hệ điều khiển: MSD-501II
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN ĐÔI CNC HIỆU KANZAKI NL-10

Hiệu máy: KANZAKI
Model: NL-10
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN ĐÔI CNC HIỆU KANZAKI NL-10

Hiệu máy: KANZAKI
Model: NL-10
Hệ điều khiển: FANUC 18iTT
Kích thước bàn:
Hành trình X: 400mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 3500 rpm
Loại đầu dao: 12 dao
Đường kính mâm cặp: 300mm
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T14iFa

Hiệu máy: FANUC
Model: ROBODRILL α-T14iFa
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T14iFa

Hiệu máy: FANUC
Model: ROBODRILL α-T14iFa
Hệ điều khiển: FANUC 31i-A5
Kích thước bàn: 650mm X 400mm
Hành trình X: 500mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 400mm
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: 14 dao BT30
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-20
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-20
Hệ điều khiển: FANUC 0TC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 2
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: CL-25A
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: CL-25A
Hệ điều khiển: FANUC 18T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-3
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-3
Hệ điều khiển: FANUC 10T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-55
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-55
Hệ điều khiển: FANUC 16M
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT50
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35B75

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35B75
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35B75

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35B75
Hệ điều khiển: FANUC 10T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

TIỆN MICROSTAR

Hiệu máy: MICROSTAR
Model: TNC-L10
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

TIỆN MICROSTAR

Hiệu máy: MICROSTAR
Model: TNC-L10
Hệ điều khiển: FANUC 21iTB/2005
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

OKUMA @ HOWA M415V

Hiệu máy: OKUMA & HOWA
Model: M-415V
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

OKUMA @ HOWA M415V

Hiệu máy: OKUMA & HOWA
Model: M-415V
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MORI SEIKI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-45B/1500
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MORI SEIKI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-45B/1500
Hệ điều khiển: FANUC 15T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 700mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 1500 rpm
Loại đầu dao: 12 DAO
Đường kính mâm cặp: 450mm
Thông lỗ: 105mm
Chống tâm: 1500mm
Số lượng: 3
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Hiệu máy: MATSUURA
Model: MX-520
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Hiệu máy: MATSUURA
Model: MX-520
Hệ điều khiển: FANUC 31i-M
Kích thước bàn: φ500mm
Hành trình X: 630mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 560mm
Số lượng trục: 5
Tốc độ trục chính: 20.000 vòng/phút
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: nhật bản
Năm sản xuất: 2010
Vị trí đặt máy:

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Hiệu máy: Tsugami
Model: TMA8
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Hiệu máy: Tsugami
Model: TMA8
Hệ điều khiển: Fanuc 18i-T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 5
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: nhật bản
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Hiệu máy: AMADA
Model: PEGA-S 358
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Hiệu máy: AMADA
Model: PEGA-S 358
Hệ điều khiển: FANUC 04PC
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1270mm
Hành trình Y: 2032mm
Hành trình Z: 2032mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-7A
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-7A
Hệ điều khiển: FANUC-10T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 1800 v/p
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 500mm
Thông lỗ: 90mm
Chống tâm: 1650mm
Số lượng: 12
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: Âp 4,xã Phước Lợi, H.Bến Lức, T.Long An.

Khoan KITAMURA MYCENTER-0 ,F-18iMA

Hiệu máy: KITAMURA
Model: MYCENTER-0
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

Khoan KITAMURA MYCENTER-0 ,F-18iMA

Hiệu máy: KITAMURA
Model: MYCENTER-0
Hệ điều khiển: FANUC-18iMA
Kích thước bàn: 300 x 450mm
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y: 250mm
Hành trình Z: 250mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 8000 v/p
Loại đầu dao: BT30
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 16
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: 942 hương lộ 2,p bình trị đông a ,quân bình tân,hcm

Máy phay FANUC 16MB

Hiệu máy: YASDA
Model: YBM-640V
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

Máy phay FANUC 16MB

Hiệu máy: YASDA
Model: YBM-640V
Hệ điều khiển: FANUC 16MB
Kích thước bàn:
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 400mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆM MORI SEIKI SL-15M

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-15M
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆM MORI SEIKI SL-15M

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-15M
Hệ điều khiển: FANUC 0TC
Kích thước bàn:
Hành trình X: 430mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 5000 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ: 42mm
Chống tâm: 610mm
Số lượng: 12
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: 818 QUOC LO 1A, P.BINH TRI DONG A, Q.BINH TAN, HCM

MORISEIKI SL-35,FANUC-OTC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI SL-35,FANUC-OTC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Hệ điều khiển: FANUC-OTC
Kích thước bàn:
Hành trình X: 482mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 4000 v/p
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: 850mm
Số lượng: 10
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: Âp 4,xã Phước Lợi, H.Bến Lức, T.Long An.

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Hiệu máy: YASDA
Model: H30i
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Hiệu máy: YASDA
Model: H30i
Hệ điều khiển: FANUC 16iM
Kích thước bàn:
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 560mm
Số lượng trục: 5
Tốc độ trục chính: 20.000 rpm
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 120
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 2001
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC