Máy Phay CNC

Máy Phay CNC

Máy Phay CNC

Máy Phay CNC

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MORI SEIKI SV-500/40 FANUC 18iM/2000, DAO BT40

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC MAKINO SEIKI MODEL: MSB516-40 HỆ ĐIỀU HÀNH: FANUC 16i-M

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MAKINO FNC1710-A20, FANUC 16M/1993

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MAKINO FNC1710-A20, FANUC 16M/1993

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1700mm
Hành trình Y: 1000mm
Hành trình Z: 700mm
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 18M
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 18M
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16MC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16MC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 1100/600mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Tốc độ trục chính: 10.000
Loại đầu dao: 30 DAO BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC HIỆU MITSUBISHI M-V5Cn, FANUC 16iM

Mã SP: MITSUBISHI
Model: FANUC 16iM
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MITSUBISHI M-V5Cn, FANUC 16iM

Mã SP: MITSUBISHI
Model: FANUC 16iM
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 000x510mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 510mm
Hành trình Z: 460mm
Tốc độ trục chính: 12000 RPM
Loại đầu dao: 30 DAO BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: Fanuc 18i-M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: Fanuc 18i-M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn: 1.000/500mm
Hành trình X: 810mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 400mm
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16i-M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16i-M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 1020x550mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 400mm
Tốc độ trục chính: 12000 RPM
Loại đầu dao: NC5-63 SỐ LƯỢNG 30 DAO Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Mã SP: KASUGA
Model: FANUC 18IM
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Mã SP: KASUGA
Model: FANUC 18IM
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 810x400mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 580mm
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 600x450mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 450mm
Hành trình Z: 350mm
Tốc độ trục chính: 10.000 rpm
Loại đầu dao: BT40, 30 ATC Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16M
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16M
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC