MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Mã SP: TAKISAWA
Model: FANUC 21T
Nước SX: N
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Mã SP: TAKISAWA
Model: FANUC 21T
Nước SX: N
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 600x450mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 450mm
Hành trình Z: 350mm
Tốc độ trục chính: 10.000 rpm
Loại đầu dao: BT40, 30 ATC Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16M
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MORI SEIKI MV-55

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16M
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35B75

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35B75

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX:
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

TIỆN MICROSTAR

Mã SP: MICROSTAR
Model: FANUC 21iTB/2005
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

TIỆN MICROSTAR

Mã SP: MICROSTAR
Model: FANUC 21iTB/2005
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

PHAY 5 TRỤC MORISEIKI NV-5000B

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

PHAY 5 TRỤC MORISEIKI NV-5000B

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX:
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MAKINO V33 BT40 PRO3

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MAKINO V33 BT40 PRO3

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MORI SEIKI SL-25Y

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16TB
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MORI SEIKI SL-25Y

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16TB
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MAKINO A55 BT40

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MAKINO A55 BT40

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC